GBA - Definisies  

Gedetaileerde lys van definisies en woord omskrywings wat in die GBA se web tuiste gebruik word.

 
Afhanklike
beteken een gade van ‘n lid asook ‘n lid se kinders of pleegkinders.
 
Raad
beteken die Raad wat kragtens reg. 26 gekies is.
 
Dagbestuurslede
beteken die Dagbestuur wat kragtens reg. 31 gekies is.
 
Opleidingspersoneel
beteken doserende- en administratiewe personeel werksaam by staats- en staatsondersteunde skole, tegniese kolleges, technikons, universiteite en onderwyskolleges.
 
Predikante
beteken geordende predikante wat deur hulle spesifieke denominasies afgesonder is vir die bediening van lidmate.
 
Diens
beteken werk vir Transnet, die Suid-Afrikaanse Polisiediens, die GBA, opleidingspersoneel en predikante.
 
Gade
beteken ‘n enkel eggenoot/note met wie daar ‘n wettige huwelik gesluit is.
 
GBA
beteken Groep-Begrafnisassosiasie.
 
Geskeide
beteken ‘n geskeide man/vrou wat kragtens regulasie 8.2 lid geword het nadat hy/sy geskei is.
 
Hoofbestuurder
beteken die Hoofbestuurder wat kragtens reg. 30 aangestel is.
 
Kind
beteken ‘n kind van ‘n lid met inbegrip van ‘n buite-egtelike kind, ‘n kind wat na die dood van sy vader gebore is, ‘n stiefkind en enige ander kind wat vir die doeleindes van hierdie regulasies, deur die raad as ‘n aangenome kind beskou word; mits die kind ongetroud, onder die ouderdom van een en twintig jaar is en volkome van die lid afhanklik is.
 
Kontrakteur
beteken ‘n begrafnisonder- nemer met wie die GBA ‘n ooreenkoms aange-gaan het om dienste namens hom te onder- neem.
 
Lid
beteken ‘n persoon wat lid van die GBA geword het en nie sy lidmaatskap verbeur het nie.
 
Pensioenarisse
persone bo die ouderdom van 60 jaar word as pensioenarisse gereken, ongeag of hulle nog by enige instansie in diens is.
 
Transnet
beteken alle vertakkings van Transnet Beperk en sy filiale insluitende dié vertakkings wat voor die herstruktuering besigheid bedryf het en na 23 Mei 1988 geprivatiseer het.
 
Weduwee/wewenaarlid
beteken ‘n weduwee/wewenaar wat kragtens regulasie 8.1 ‘n lid geword het by die afsterwe van haar/sy gade.
 
 
Hoe kan ek kwalifiseer
GBA is 'n Groep-Begrafnisassosiasie
wat slegs lede van sekere groepe toelaat vir lidmaatskap.
   
 
Hoe kan ek kwalifiseer
 
Dokumentasie aflaai
Lys beskikbare aflaaibare
dokumentasie en lidmaatskap
aansoekforms.
   
 
Dokumentasie Aflaai
 
Definisies
'n Gedetaileerde lys van definisies en woord omskrywings wat in die GBA se web tuiste gebruik word.
   
 
Definisies